Onderstaande regeling is van toepassing op alle Internet-initiatieven van Vyncke-Daels N.V., hierna genoemd "ons bedrijf". Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen, en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

AANSPRAKELIJKHEID

Ons bedrijf tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien wij tekortkomingen opmerken, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie.

Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

Ons bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie...), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door ons bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina's. Dit ongeacht of ons bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto's berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons bedrijf werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Wij proberen technische moeilijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma's of apparatuur), kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden en is aanspraak op enige financiële compensatie vervolgens uitgesloten.

Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet voor kan vrijwaren, m.n. schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in de ter beschikking gestelde informatie.

“LEGAL PUCHASE AGE” 

“You must not provide us with your personal information if you are not of legal age to purchase alcohol in the jurisdiction in which you reside and (if different) in the jurisdiction in which you are accessing the site. We do not intend to collect personal information from any individuals under the legal purchase age or market alcoholic beverages to anyone under the legal purchase age. If we receive notice or believe that someone under the legal purchase age has provided us with personal information we will make every reasonable effort to remove such personal information from our files.”

AUTEURSRECHT

Alle verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van ons bedrijf.

Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch "cachen'" van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie over ons bedrijf, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk.

Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie ( beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij ons bedrijf en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen.

In ieder geval vrijwaart u ons bedrijf tegen aanspraken van derden.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Ons bedrijf neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen voorzien in de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Zo werden bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site, te voorkomen.

INZAMELEN VAN INFORMATIE

We zullen persoonsgegevens verzamelen in een database. Deze gegevens worden verkregen via:

 • Aankoop van producten
 • Deelname aan acties
 • Gebruik van onze internetsite


De gegevens worden verwerkt en gebruikt om:

 • u te contacteren voor marketingdoeleinden
 • aan u mededelingen te doen met betrekking tot eventuele bestellingen
 • u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden


en worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak.

Verwerking van deze gegevens gebeurt louter voor interne doeleinden. De klant moet hiervan niet in kennis worden gesteld indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

Doeleinden van de verwerking:

 • Het bezorgen aan de klant van de publicaties waarop het abonnement betrekking heeft.
 • Het bezorgen van andere informatie ten behoeve van de klanten.
 • Andere activiteiten van intern beheer
 • Het behandelen van geschillen


Categorieën van gegevens:

 • Naam, voornamen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en bankrekeningnummer van de abonnee.
 • Gegevens mbt. opleiding, functie of beroep indien deze van belang zijn gelet op de aard van de publicatie.


Naam, voornaam en adres van de gebruiker kunnen zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie; eveneens voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd vermeld worden in de registratieprocedure.

E-mailadres, geboortedatum, GSM of telefoonnummer worden noch geheel, noch gedeeltelijk doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.

De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar nadat het abonnement is beëindigd, verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze terechtgekomen bent. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bvb. onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo onze aanbiedingen te verbeteren.

Ons bedrijf zal gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Zo zijn we in staat u als klant gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.

De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail.

AANBRENGEN VAN EEN LINK NAAR EEN WEBSITE

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van ons bedrijf is mogelijk mits voorafgaand contact met onze webmaster en uitdrukkelijke goedkeuring van ons bedrijf. Het volledige URL-adres van de website van ons bedrijf moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen ons bedrijf en de beheerders van die andere site.

Ons bedrijf geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte sites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.

Evenmin onderschrijft ons bedrijf hiermee de producten of diensten beschreven op deze site.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsite vindt op eigen risico plaats.

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

GESCHILLEN

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk, onverminderd het recht van ons bedrijf om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door Vyncke-Daels nv gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds aan de webmaster verbonden aan deze site gemeld worden.