Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke verkoopsovereenkomst die via de website www.vyncke-daels.be wordt afgesloten tussen de bezoeker van deze website, hierna “de koper” genoemd, en de beheerder van de website VYNCKE-DAELS N.V., wijnhandel met ondernemingsnummer 0440 756 221 en zetel te B-8800 Roeselare, Noordstraat 70, hierna “de verkoper” genoemd.

De koper verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden goed te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden. Bijzondere voorwaarden kunnen hiervan pas afwijken als ze schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard door de verkoper. De automatische bevestigingsmail van de bestelling houdt hiervan geen aanvaarding in.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te ROESELARE.
  2. Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een rente van 12% verschuldigd zijn vanaf de voornoemde vervaldag;
  3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag zonder geldige reden, zal, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd worden met 12% met een minimum van EUR 125,00 en een maximum van EUR 1.900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt;
  4. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig zijn betaald. In geval van vertraging van betaling, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen tot volledige betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en met uitsluiting van elke vordering tot schadevergoeding van de koper;
  5. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken of vredegerechten van het gerechtelijke arrondissement KORTRIJK.

Verkoopsvoorwaarden VOOR PRIMEUR RESERVATIE

De reservatie gebeurt per inschrijving en is contant betaalbaar. Deze nettoprijzen per 75cl fles bevatten de huidige BTW-, accijns- en verpakkingsheffingen. De levering gebeurt doorgaans tussen de herfst van het tweede jaar en de lente van het derde jaar na de oogst, na botteling en invoer, en eens alle wijnen van eenzelfde reservatie beschikbaar zijn in onze kelders. Desgevallend worden wijzigingen van BTW-tarieven, accijnzen of verpakkingsheffingen, transportkosten of toeslag voor botteling in elk ander formaat dan 75cl (demie, magnum, double magnum, impériale, enz.) verrekend als te betalen saldo op de definitieve factuur.

Verkoopsvoorwaarden m.b.t. Website

1 - Aanbod en prijzen

1.1 Het aanbod zoals vermeld op deze website is gemaakt zonder verbintenis, behoudens verkoop en zolang de voorraad strekt.

1.2 De prijzen worden aangegeven als eenheidsprijzen per fles in Euro, zowel exclusief als inclusief 21% BTW. Deze prijzen bevatten accijnzen en verpakkings-heffingen, maar geen vervoers-, verpakkings- of verzekeringskosten.

1.3 Via deze website wordt enkel verkocht en geleverd in België, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken door koper en verkoper.

1.4 De verkoper kan de prijzen ten allen tijde aanpassen zonder enige voorafgaandelijke betekening. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren ingevolge evoluties op de wijnmarkt of wijzigingen inzake accijnsrechten, BTW tarief, verpakkingsheffingen en andere lasten of belastingen.

1.5 De verkoper doet al het mogelijke om de prijzen en vervoerskosten correct weer te geven. Indien toch een foutieve prijs werd gepubliceerd, kan de verkoper niet gehouden worden om het product te leveren aan deze foutieve prijs. Deze foutieve prijsvermelding geeft geen aanleiding tot een schadevergoeding.

1.6 Tarieven, promoties en buitengewone voorwaarden gelden enkel op het moment dat de bestelling wordt bevestigd en aanvaard.

2 - Bestelling

2.1 Een overeenkomst komt geldig tot stand op de eerste werkdag (feest-, sluitings- of verlofdagen niet inbegrepen) nadat de koper de bevestigingsmail ontving en betaling werd ontvangen door de verkoper.

2.2 Ingeval de bestelde goederen moesten zijn uitverkocht op het moment van de aankoop, meldt de verkoper dit aan de koper. Voorraadbeheer en stockvermeldingen op de website worden op geregelde tijdstippen bijgewerkt.

2.3 De verkoper kan een verkoop weigeren wanneer nog een geschil bestaat over een voorafgaandelijke bestelling of levering.

2.4 De verkoper kan een verkoop weigeren wanneer de koper een doorverkoper of een vertegenwoordiger van een doorverkoper blijkt te zijn.

3 - Verzakingsrecht

3.1 De koper heeft het recht om aan zijn of haar aankoop te verzaken binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag volgend op de levering van de goederen. De koper kan deze beslissing nemen zonder ze te moeten motiveren en zonder dat hij of zij hiervoor een schadevergoeding is verschuldigd. Het volstaat dat de koper de verkoper hiervan schriftelijk inlicht.

3.2 De koper kan dan de goederen terugsturen naar het adres van de verkoper binnen de daarop volgende 7 werkdagen, op eigen kosten en op eigen risico. Deze goederen moeten aangeboden worden aan de verkoper in de staat waarin ze zich bevonden bij de levering.

3.3 Na ontvangst stort de verkoper het overgeschreven aankoopbedrag terug binnen de 7 daaropvolgende werkdagen. Dit aankoopbedrag is het bedrag vermeld op de factuur, in mindering van de oorspronkelijke leveringskost en van eventueel ontbrekende, beschadigde of gebroken goederen.

3.4 Dit verzakingsrecht geldt niet voor goederen die specifiek volgens de vereisten en specificaties van de koper zijn vervaardigd, een duidelijk persoonlijk karakter vertonen of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of teruggenomen.

3.5 Rechtspersonen beschikken niet over dergelijk verzakingsrecht.

4 - Betaling

4.1 De betaling gebeurt contant en in Euro, via het online betalingssysteem van de Ingenico/Ogone/KBC en dit zonder disconto tenzij deze uitdrukkelijk werd toegekend. De bestelde goederen worden klaargemaakt voor afhaling of levering na ontvangst van de verschuldigde som op de bankrekening van de verkoper.

4.2 Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor de gehele uitvoering of het nog uit te voeren gedeelte.

4.3 Alle gedeeltelijke betalingen door de koper zullen in eerste instantie toegerekend worden op de openstaande interesten en schadebedingen en vervolgens op de hoofdsom van de oudste facturen.

5 - Eigendomsvoorbehoud

5.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat zij volledig betaald zijn.

5.2 Het eigendomsvoorbehoud verwijst uitdrukkelijk naar de toepassing van de artikelen 101 en 108 van de faillissementswet. Het risico daarentegen gaat over op de koper van bij de sluiting van de overeenkomst.

5.3 Bovendien wordt, ingeval de koper én maand na de factuurdatum nog niet volledig heeft betaald, de verkoper de mogelijkheid geboden om de koop als ontbonden te beschouwen. Daartoe zal de verkoper een schrijven richten aan de koper met aanmaning tot betaling. Als de koper daaraan geen gevolg geeft, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn en heeft de verkoper het recht de geleverde goederen terug te halen.

5.4 De koper verbindt zich ertoe om de goederen niet te verkopen, te vervreemden, in onderpand te geven of over te dragen aan een derde, zolang ze eigendom zijn van de verkoper. Indien deze verbintenis niet wordt nageleefd is een forfetaire schadevergoeding van 50% op de verkoopprijs verschuldigd aan de verkoper.

6 - Verkoop van alcoholische dranken

Aangezien de verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar verboden is, garandeert de koper dat hij 18 jaar oud is op het moment van de verkoop. De verkoper behoudt het recht om personen jonger dan 18 jaar niet te beleveren, wanneer hij hiervan kennis heeft.

7 - Omschrijvingen

Omschrijvingen, inhoud, verpakkingseenheden en gelijkaardige gegevens die opgenomen zijn op website, mailings, prijslijst, catalogus, advertentie of prospectus, hebben een louter indicatief karakter en worden aangegeven bij benadering. Deze gegevens zijn enkel bindend wanneer de overeenkomst er specifiek en uitdrukkelijk naar refereert.

8 - Beschikbaarheid van stock

8.1 Elke bestelling gebeurt op voorwaarde van beschikbaarheid van stock.

8.2 De verkoper behoudt zich het recht om zonder voorafgaandelijke kennisgeving de specificaties en eigenschappen van een product dat het voorwerp uitmaakt van een bestelling te wijzigen of dit product niet meer te koop aan te bieden.

8.3 Hoewel de verkoper al het mogelijke doet om voldoende stock aan te bieden, kan het voorkomen dat een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden ingewilligd. In voorkomend geval zal de verkoper de koper hiervan inlichten per telefoon of e-mail binnen de eerste werkdagen volgend op de bestelling, feest-, verlof- of sluitingsdagen niet inbegrepen.

8.4 In sommige gevallen kan het gebeuren dat het millésime of wijnjaar van een bestelde wijn verschilt om technische redenen. In voorkomend geval zal de verkoper de koper hiervan inlichten per telefoon of e-mail binnen de eerste werkdagen volgend op de bestelling, feest-, verlof- of sluitingsdagen niet inbegrepen.

9 - Verpakkingen en colli’s

De goederen worden geleverd in de originele verpakking tenzij de bestelling betrekking heeft op een ander aantal flessen dan hetgeen de standaard verpakking inhoudt. In voorkomend geval wordt voorzien in een andere verpakking en kan hiervoor een meerprijs worden gevraagd.

10 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde producten, ongeacht de hoegrootheid van de schade, waarbij de waarde van de producten wordt bepaald op de verkoopsfactuur, exclusief BTW, vervoerskosten en/of andere lasten en kosten.

11 - Levering

11.1 De levering gebeurt op het adres dat de koper aanduidt.

11.2 De levering is gratis binnen West-Vlaanderen voor een bestelling van minimum 12 flessen en nationaal vanaf 60 flessen. In alle andere gevallen wordt een deelname in de transportkosten aangerekend van EUR 20,00 excl. BTW. Internationale leveringen worden niet bediend via deze website.

11.3 De levering van de op stock zijnde producten gebeurt na creditering van de rekening van de verkoper, en dit met de nodige spoed en binnen een redelijke termijn. Producten in herbevoorrading kunnen nadien bijgeleverd worden. Eventuele leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden de verkoper geenszins. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

11.4 Problemen van sociale (bijv. staking), logistieke (bijv. slechte weersomstandigheden) of bedrijfseconomische aard (bijv. faillissement of gerechtelijk akkoord) bij een leverancier, tussenpersoon of logistieke dienstverlener, betrokken bij de verhandeling van de goederen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst en die niet te wijten zijn aan de fout van de verkoper, worden aanzien als overmacht. In dergelijk geval kan het voorkomen dat de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De verkoper behoudt zich dan het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat er schadevergoeding wordt toegekend.

11.5 Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische of feitelijke toestand van de koper, behoudt de verkoper zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen

11.6 Bij afhalingen waarbij de koper instaat voor het vervoer, vallen alle eventuele schadegevallen ten laste van deze koper.

11.7 Ingeval van uitgestelde afhaling voorziet de verkoper ondertussen in stockage van de goederen op kosten en op risico van de koper.

12 - Ontvangst van de goederen

12.1 Bij ontvangst van de goederen wordt de leveringsnota of factuur afgetekend door de koper of zijn plaatsvervanger die de goederen in ontvangst neemt. Deze handtekening geldt als bewijs dat de goederen juist en in goede staat werden geleverd.

12.2 Ingeval de levering niet voldoet aan de koper, dient hij of zij dit vermelden bij de ondertekening van leveringsnota of factuur, bijvoorbeeld bij schade aan een geleverde colli. De koper dient de klantendienst van de verkoper in te lichten, zodat deze gebrekkige levering kan worden rechtgezet.

12.3 Indien niemand de bestelling in ontvangst kan nemen op het adres van de koper bij de eerste levering, kunnen bij een bijkomende levering opnieuw vervoerkosten worden gevraagd.

12.4 Alle goederen reizen op risico van de koper. Ook de vervoerskosten zijn voor rekening van de koper.

13 - Risico-overdracht

Het risico gaat over op de koper vanaf de overeenkomst is tot stand gekomen zowel bij afhaling door de koper als bij levering door de verkoper.

14 - Klachten

Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst worden schriftelijk overgemaakt. Bij de levering gebeurt dit bij ondertekening van de leveringsnota of factuur. Ook bij afhaling of levering van de goederen, wordt verondersteld dat de zending voor conform wordt afgetekend. Klachten dienen uitdrukkelijk aanvaard te worden door de verkoper. Ingeval van tijdige en gegronde klachten behoudt de verkoper zich het recht voor om een gebrekkige levering terug te nemen en te voorzien in een nieuwe levering van hetzelfde of een gelijkwaardig product zonder betaling van enige schadevergoeding.

15 - Geschillen

Partijen zullen altijd ijveren om geschillen onderling bij te leggen. In voorvallend geval zijn alleen de rechtbanken die het dichts gelegen zijn bij de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd en dit met inbegrip van kort geding. Alle rechtsverhoudingen worden beheerst door het Belgisch recht.

16 - Bijkomende bepalingen

16.1 De nietigheid van één of meerdere van deze algmene voorwaarden, vernietigt niet alle overige algemene verkoopsvoorwaarden hierin vervat.

16.2 De verkoper heeft ten allen tijde het recht te verzaken aan het voordeel van één van deze voorwaarden zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven.

17 - Privacy en bescherming van de persoonlijker levenssfeer

17.1 De verkoper behandelt klantengegevens op vertrouwelijke basis en respecteert de persoonlijke levenssfeer van de koper. Deze gegevens worden niet overgedragen, verkocht of verhuurd aan derden.

17.2 Ten einde de dienstverlening aan te passen aan de noden van de koper, slaat de verkoper gegevens over de koper op in computerbestanden, zoals naam, voornaam en adresgegevens. In voorvallend geval kunnen voorstellen of aanbiedingen gemaakt worden door de verkoper aan het adres van de koper ter zijner informatie en dit per telefoon, post, fax of e-mail.

17.3 Indien de koper niet verder wenst gecontacteerd worden via nieuwsbrief of andere media, volstaat het dat hij of zij zich uitschrijft op de website op de inschrijfformulieren terzake. De koper kan ook de klantendienst hieromtrent aanspreken.

18 – Primeur

18.1 Aanbiedingen voor verkoop “en primeur” zijn louter informatief en worden onderworpen aan aparte verkoopsvoorwaarden en afspraken. Onder geen beding zijn de algemene voorwaarden toepasselijk op primeurreservaties.

18.2 Aanbiedingen voor verkoop “en primeur” zijn geldig zolang de voorraad strekt. Elke reservatie dient excpliciet en bijkomend bevestigd te worden op de eerstvolgende werkdag.

18,3 De reservatie gebeurt per inschrijving en is contant betaalbaar. De prijzen zijn nettoprijzen per fles van 75cl en bevatten de huidige BTW-, accijns- en verpakkingsheffingen. Indien deze laatste gewijzigd zijn op het moment van de levering wordt dit verrekend bij facturatie. Ook de transportkosten en de eventuele toeslag voor botteling in demies, magnum, double magnum of impériale wordt daarop verrekend.

18.4 De levering van wijnen van het gereserveerde wijnjaar gebeurt tussen de herfst van het tweede jaar na de oogst en de lente van het derde jaar na de oogst naargelang de botteling op het Château en invoer vanuit Frankrijk. De levering gebeurt van zodra alle wijnen van eenzelfde reservatie beschikbaar zijn in de kelders van de verkoper.